Klantenservice :

  020 808 5300

Algemene Voorwaarden WENGO

Versie 8 januari 2014

MyBestPro SAS is een Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 1.444.268,40 euro, die ingeschreven staat in het handelsregister te Parijs onder het nummer 478 44 474 en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op 12 rue de Penthiève 75008 Parijs («MyBestPro SAS »).

Wengo is een community-service met als basis een contact platform (“Platform” of “WENGO”), beheerd door MyBestPro SAS die als online broker optreedt tussen de leden, aan de ene kant de leden die hun diensten willen aanbieden (de “Consulenten”) en aan de andere kant de leden die gebruik wensen te maken van deze diensten (de “Klanten”). De Consulenten en Klanten zullen hierna gezamenlijk of individueel worden aangeduid als “Deelnemer(s)” van het Platform.

De diensten van de Consulenten worden aangeboden via software en elektronische communicatiediensten (de Tools), beschikbaar gesteld door MyBestPro SAS. MyBestPro SAS biedt deze Tools aan in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, als communicatie provider.

Dit contractuele document (de “Algemene Voorwaarden”) definieert de rechten en plichten van de Deelnemers in het kader van het gebruik van WENGO evenals de functie en verantwoordelijkheid van MyBestPro SAS als beheerder van het Platform.

De Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie delen:

 • I. Algemene voorwaarden voor alle Deelnemers
 • II. Specifieke Voorwaarden voor Consulenten
 • III. Specifieke Voorwaarden voor Klanten

De Aanvullende Voorwaarden ( de “Aanvullende Voorwaarden”) bestaan uit de volgende contractuele documenten:

Door te klikken op “Ik accepteer de algemene voorwaarden”, accepteert de Deelnemer alle bovengenoemde contractuele documenten, zowel de Algemene Voorwaarden als de Aanvullende Voorwaarden.

Om Deelnemer te kunnen worden van het Platform dienen de Algemene Voorwaarden geaccepteerd te worden.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, zijn de Aanvullende Voorwaarden overredend.

I. Algemene voorwaarden voor alle Deelnemers

I.1 Definities

Vertrouwelijke Codes: persoonlijke codes zoals een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Deelnemer kan inloggen op zijn Persoonlijke Account.

Persoonlijk Account: elke Deelnemer heeft hier toegang tot zijn persoonlijke gegevens en kan inloggen met behulp van zijn Vertrouwelijke Codes via de Website waartoe de Deelnemer toegang heeft via internet, het IVR-systeem of de iPhone-applicatie.

Deelnemer: elk natuurlijk persoon van minstens 18 jaar oud die volledig handelingsbevoegd is volgens het Franse rechtssysteem, of elk rechtspersoon waarvan de aanmelding door WENGO is goedgekeurd.

Platform of WENGO: technisch platform waarmee Consulenten en Klanten met elkaar in contact worden gebracht die geregistreerd staan bij MyBestPro SAS, die de rol van online broker vervult.

Consulent: elke Deelnemer, particulier of professional, die Dienst(en) aanbiedt op het Platform onder door hem zelf gedefinieerde voorwaarden.

Dienst: service die aangeboden wordt door Consulenten op het Platform op aanvraag en ten begunstigde van een Klant.

Partner: website, papieren media of televisiezender die onderdeel uitmaakt van de zelfde groep als MyBestPro of een bedrijf die een partnerovereenstemming is aangegaan met MyBestPro SAS om Diensten van Consulenten te promoten.

Klantenservice: hulpservice voor Klanten die gecontacteerd kan worden via e-mail op klantenservice@wengo.com of per post op MyBestPro SAS, 12 rue de Penthièvre, 75008 PARIJS.

Website: website van MyBestPro SAS direct te bereiken op www.wengo.com of www.wengo.nl of indirect via de URL van één van de Partners van MyBestPro SAS

IVR: IVR-systeem (Interactive Voice Response) waarmee elke Deelnemer telefonisch toegang heeft tot zijn Persoonlijke Account en bepaalde opties, zonder de Website te hoeven raadplegen.

Klant: elke Deelnemer die, op eigen aanvraag, gebruik maakt van aangeboden Diensten.

I.2 Inschrijving

Onder het voorbehoud dat de Specifieke Voorwaarden voor Consulenten worden geaccepteerd kan zich als Deelnemer inschrijven:

Als particulier:

 • Elk natuurlijk persoon van minstens 18 jaar oud die volledig handelingsbevoegd is volgens het Franse rechtssysteem;
 • Elk natuurlijk persoon die toestemming kan geven voor het gebruik van WENGO aan een minderjarige waarover hij het ouderlijk gezag heeft, na het lezen en accepteren van de Richtlijnen Ouderlijk Toezicht;
 • Als professional:
 • Elk persoon dat over een intracommunautair BTW nummer beschikt.

De inschrijving op het Platform (“Inschrijving”) is verplicht alvorens de Deelnemer gebruik maakt van WENGO. De Deelnemer dient een Persoonlijk Account aan te maken door middel van het invullen van het inschrijfformulier welke beschikbaar is op de Website of telefonisch via MyBestPro SAS. De Deelnemer dient alle verplichte velden van het formulier in te vullen en dient zijn exacte, complete en actuele gegevens door te geven aan MyBestPro SAS, zodat MyBestPro SAS de aanmaak van het Persoonlijke Account kan bevestigen.

De Deelnemer erkent dat de verantwoordelijkheid van het doorgeven van foutieve, incomplete, onbetrouwbare of verlopen informatie bij de Inschrijving geheel bij hemzelf ligt en niet bij andere Deelnemers of MyBestPro SAS.

De Deelnemer is verantwoordelijk voor het actueel houden van de doorgegeven informatie en dient in het geval van wijzigingen de betreffende informatie aanpassen via het Persoonlijke Account. De Deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich, ten opzicht van andere Deelnemers en MyBestPro SAS, voor de consequenties die voortvloeien uit nalatigheid op dit gebied.

In het geval van het doorgeven van foutieve, incomplete, onbetrouwbare of verlopen informatie en in het geval dat deze informatie van invloed is op (i) de leveringsvoorwaarden van de Diensten aangeboden door de Consulent betreffende de machtiging of de declaratie van de uitgevoerde activiteit volgens de bevoegde autoriteiten, (ii) de naleving van de essentiële plichten door de Deelnemer, zoals de betalingsplicht in het geval van de Klant, kan MyBestPro SAS besluiten om het Persoonlijk Account van de Deelnemer, met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing volgens artikel I.10, te blokkeren of verwijderen.

MyBestPro SAS kan, naar eigen inzicht, een einde maken aan de onderbreking of toestemming geven voor een nieuwe Inschrijving van de Deelnemer wanneer de wijziging van de foutieve informatie is doorgevoerd of wanner blijkt dat:

 1. i. er geen schadelijke consequenties zijn voor andere Deelnemers en/of MyBestPro SAS en/of,
 2. ii. de betreffende Deelnemer uit goed vertrouwen heeft gehandeld zonder de intentie informatie achter te houden of fraude te plegen.

Bij het aanmaken van een Persoonlijk Account wijst MyBestPro SAS de Vertrouwelijke Codes toe aan de Deelnemer.

MyBestPro SAS heeft het recht om de Deelnemer te vragen om (een gedeelte van) zijn Vertrouwelijke Codes te wijzigen, onder andere in het geval van wettelijke, technische of veiligheidsredenen, zonder dat de Deelnemer hiertegen kan protesteren of een vergoeding voor kan eisen.

De Vertrouwelijke Codes zijn strikt vertrouwelijk en enkel voor persoonlijk gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om geschikte maatregelen te treffen om het uitlekken van de gegevens aan derden te voorkomen. De Deelnemer stemt er mee in dat hij de informatie op geen enkele manier met iemand deelt. De Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het bewaren en gebruiken van de gegevens en dient gepaste actie te ondernemen tegen personen die zijn Persoonlijke Account gebruikt.

Elke transactie, bepaald in artikel I.7 hieronder, waarvoor de Deelnemer zich heeft moeten identificeren via zijn Vertrouwelijke Codes, zal worden behandeld door het Platform en is bindend voor de betreffende Deelnemer.

De Deelnemer belooft zijn Vertrouwelijke Codes direct te wijzigen wanneer er redenen zijn te denken dat de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Codes in twijfel kan worden getrokken, of wanneer een onbevoegd persoon toegang heeft, heeft gehad of verdacht wordt van het hebben of hebben gehad tot de Vertrouwelijke codes. De Deelnemer dient de Klantenservice van MyBestPro SAS hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen en de Klantenservice zal elke toegang tot WENGO met de oude Vertrouwelijke Codes weigeren.

I.3 De rol van MyBestPro SAS

MyBestPro SAS heeft de rol van technisch tussenpersoon en stelt het Platform en de Tools beschikbaar aan de Deelnemers.

WEBGO SAS maakt contractueel geen deel uit van de aangeboden Diensten. De Transacties verlopen direct tussen de Consulent en de Klant volgens de wijze beschreven in onderstaand artikel I.7. MyBestPro SAS is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het consult, de conclusies en de uitvoering van de Diensten, met uitzondering van de verantwoordelijkheid die MyBestPro SAS draagt als leverancier van de Tools. MyBestPro SAS levert derhalve geen enkele garantie voor een goed verloop van de Diensten of de betaling van Transacties door de Klant.

MyBestPro SAS voert geen systematische controles uit en draagt geen enkele verantwoordelijkheid op het gebied van:

 1. i. de kwaliteit, de wettelijke conformiteit van het aanbod of de juistheid van de Diensten, aangeboden door de Consulenten;
 2. ii. de betrouwbaarheid, de juistheid of de rechtmatigheid van de informatie met betrekking tot de Diensten of de identificatie van de Deelnemers;
 3. iii. de professionele vaardigheid van de Consulenten;
 4. iv. de kredietwaardigheid van de Klanten.

In het geval van een geschil tussen de Deelnemers over een Transactie dienen de betreffende Deelnemers contact op te nemen met MyBestPro SAS, via de Klantenservice, om het geschil aan te kaarten. In overeenstemming met artikel 1.1 van de Richtlijnen Geschillenregeling, dienen de Deelnemers allereerst het geschil zelf trachten op te lossen.

De rechten en plichten van MyBestPro SAS met betrekking tot de rol van leverancier van de Tools vallen onder de van kracht zijnde Gebruiksvoorwaarden van de Tools.

I.4 Websites

MyBestPro SAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die toegankelijk zijn via verwijzingen en links toegevoegd door de Deelnemers. De Deelnemer dient alle benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de gekozen verwijzingen een virus, Trojan etc. bevatten, die schade kunnen toebrengen aan de apparatuur van andere Deelnemers en WENGO. MyBestPro SAS kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van directe of indirecte schade die resulteert uit het gebruik van de websites van derden.

I.5 Verplichtingen van de Deelnemers

Het gebruik van het Platform impliceert enkele gedragsnormen voor de Deelnemer, onder andere de inachtneming van wetten en regelgeving en enkele morele waarden, zoals het respect voor de medemens, omgangsnormen, eerlijkheid en loyaliteit. Het gebruik van het Platform impliceert eveneens de naleving van de door WENGO opgestelde Richtlijnen voor Gematigd Consumeren.

De schending van wetten en regels kan worden gesignaleerd aan MyBestPro SAS volgens de procedure vastgesteld in onderstaand artikel I.8.

De Deelnemer erkent dat hij verantwoordelijk is voor de informatie die hij ter beschikking stelt op het Platform. De Deelnemer belooft dat de door hem ter beschikking gestelde informatie niet in strijd is met de wettelijke voorschriften en huidige regelgeving. In dit kader heeft MyBestPro SAS het recht om alle inhoud, gegevens, informatie of aanbiedingen die onrechtmatig of ongepast wordt bevonden, definitief en zonder waarschuwing te verwijderen van het Platform.

Het is voor de Deelnemer verboden om:

de veiligheid en de integriteit van het Platform te schaden en in het bijzonder:

 1. i. acties te ondernemen die het correct functioneren van het Platform of Transacties die worden gedaan op het Platform schaden of onderbreken,
 2. ii. acties te ondernemen die een onacceptabele of excessieve belasting vormen voor de infrastructuur van het Platform,
 3. iii. toegang of een poging te doen om toegang te krijgen tot gegevens die niet bestemd zijn voor de Deelnemer of,
 4. iv. om in te breken of een poging te doen om in te breken op een server of een account waarvoor de Deelnemer geen bevoegdheid heeft.

een andere Deelnemer lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen of het privéleven van een andere Deelnemer aan te tasten of lasterlijke, aanstootgevende of smalende informatie te verspreiden; de menselijke waardigheid te bespotten via een tekst, afbeelding of video met racistische, gewelddadige, pornografische of revisionistische inhoud; het privéleven van de medemens aan te tasten; de wettelijke voorschriften op het gebied van het intellectueel eigendom te schaden en in het bijzonder om geen handelingen uit te voeren die een geschil kunnen vormen; zonder toestemming van MyBestPro SAS een vorm van “Framing” toe te passen of een “Mirror Site” te creëren die de Website dupliceert, een hyperlink te plaatsen op een andere website die verwijst naar de Website of een hyperlink te plaatsen in een dienstaanbod of profielpagina, in tegenspraak met de Algemene Voorwaarden, die verwijst naar de website van derden. Echter, door Consulenten geplaatste hyperlinks die verwijzen naar de Gebruiksvoorwaarden van de Tools, de algemene Gebruiksvoorwaarden of website met algemene informatie over de werkzaamheden of de Diensten van de Consulent, zijn toegestaan.

informatie te gebruiken omtrent andere Deelnemers met een ongepaste of onrechtmatige intentie, zoals telemarketing, uitnodigingen voor de deelname aan loterijen of wedstrijden, briefkettingen, of die in overtreding is met de Richtlijnen voor Bescherming van Persoonsgegevens.

De Deelnemers dienen zich eveneens aan deze uitgangspunten te houden op forums en blogs die toegankelijk zijn via het Platform.

I.6 Intellectueel eigendom

MyBestPro SAS verbindt rechten aan de Tools, beschreven in de Gebruiksvoorwaarden van de Tools.

Elke vorm van schending door een derde en waarvan de Deelnemer op de hoogte is dient doorgegeven te worden aan MyBestPro SAS zodat deze een strafvervolging kan starten.

Merken en logo’s: “WENGO” evenals de overige merken en logo’s die eigendom zijn van MyBestPro SAS en de merken en logo’s van Partners, zijn beschermd volgens de betreffende registraties bij de betreffende instanties.

Websites: Alle teksten, afbeeldingen, iconen, tekeningen, grafische elementen, foto’s, programma’s en andere onderdelen van de Websites zijn eigendom van MyBestPro SAS of van zijn Partners en zijn beschermd door het Franse auteursrecht.

Al het commerciële on non commerciële gebruik van afbeeldingen, teksten, iconen, tekeningen, grafieken, grafische elementen, foto’s, programma’s en andere onderdelen van de Websites is strikt verboden zonder een schriftelijke goedkeuring van MyBestPro SAS of zijn Partners.

MyBestPro SAS is niet verantwoordelijk in het geval van een inbreukprocedure tussen Deelnemers of in het geval van een inbreukprocedure tussen een derde en een Deelnemer.

I.7 Afsluiting van een Transactie

Wanneer een Klant wil profiteren van een Dienst, dient hij allereerst de voorwaarden en details van de aangeboden Diensten te accepteren alvorens contact (Contact) op te nemen met de Consulent.

De Connectie wordt tot stand gebracht wanneer de klant bevestiging heeft ontvangen van de voorwaarden en details van de Dienst die wordt aangeboden door de Consulent.

Echter er wordt pas een servicecontract (Transactie) gevormd tussen de Klant en de Consulent wanneer:

de Consulent en de Klant in contact zijn gebracht via het Platform en wanneer de Klant het Contact heeft geaccepteerd.

De Klant erkent dat met het Contact geen bindend aanbod wordt gedaan en dat de voltrekking van de Transactie afhangt van de bevestiging door de Consulent, die op geen enkele wijze verplicht is om het geheel van aangeboden Contacten te accepteren.

De Klant is niet aansprakelijk voor de kosten van de Transactie alvorens deze plaats vindt, volgens artikel 4 van de Tariefvoorwaarden en Betaalmogelijkheden.

De betaling van de transactie wordt gerealiseerd via één van de beveiligde betaalmethoden die MyBestPro SAS de Deelnemers aanbiedt, waaronder, onder andere: (i) een creditcard, of (ii) een WENGO kaart die geldig is binnen een bepaalde Dienstencategorie. De voorwaarden evenals de modaliteiten van de betaalmethoden worden gedetailleerd beschreven in de Tariefvoorwaarden en Betaalmogelijkheden.

De Deelnemer accepteert dat de connecties met MyBestPro SAS onder de Franse wetgeving vallen, onafhankelijk van het thuisland van de Klant of Consulent en onafhankelijk van het land waar de Diensten worden aangeboden en Betalingen worden uitgevoerd.

I.8 Sancties voor Deelnemers – Verwijdering van inhoud – Waarschuwingen – Schadeloosstelling van MyBestPro SAS

In het geval van de schending van de Algemene Voorwaarden of elke andere onrechtmatige handeling, heeft MyBestPro SAS het recht om, zonder waarschuwing, bepaalde inhoud te verwijderen van het Platform en/of het Persoonlijke Account van de deelnemer te blokkeren of te verwijderen of om andere gepaste maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een waarschuwing, een opschorting of een verwijdering van de Inschrijving op het platform.

Op grond van artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004, is MyBestPro SAS op geen enkele manier verplicht om de informatie en inhoud op het Platform te controleren noch om te zoeken naar feiten of omstandigheden die onrechtmatige activiteiten vertonen.

Indien een Deelnemer op de hoogte is van een schending van de van kracht zijnde regelgeving op het Platform, in het bijzonder de aanwezigheid van inhoud dat tot misdaden tegen de mensheid, rassenhaat, geweld en pedofilie aanzet en in het algemeen de menselijke waardigheid schaadt, dient hij dit onmiddellijk te melden bij MyBestPro SAS door contact op te nemen met de Klantenservice en de betreffende inhoud door te geven om de auteur te kunnen achterhalen.

Elke Deelnemer is verplicht om MyBestPro SAS te vergoeden voor de gevolgen van claims van derden die voortvloeien uit de nalatigheid van de Deelnemer op het gebied van de Algemene Voorwaarden, de van kracht zijnde regelgeving, de wet van intellectueel eigendom of het niet naleven van een Transactie door de betreffende Deelnemer. De Deelnemer is verplicht om volledige medewerking te verlenen bij de behandeling van een klacht van een andere Deelnemer tegen hemzelf of bij een eventuele onderhandeling voor een transactieoplossing, zoals vastgesteld in de Richtlijnen voor Geschillenregelingen.

I.9 Verantwoordelijkheden

MyBestPro SAS heeft geen enkele andere verantwoordelijkheid dan die van online broker. MyBestPro SAS geeft geen garantie voor de beschikbaarheid of de werking van het Platform en de Deelnemer kan gemiste inkomsten of gemiste kansen niet op MyBestPro SAS verhalen.

MyBestPro SAS is enkel verantwoordelijk voor directe en voorspelbare schade geleden door de Deelnemer en veroorzaakt door het niet naleven van de hier beschreven voorwaarden of de wetgeving, binnen een limiet van een bedrag van honderdvijftig (150) euro per geleden schade, per Deelnemer.

De voorgaande verantwoordelijkheid is niet toepasbaar in het geval van fraude of grove nalatigheid van MyBestPro SAS, in het geval van lichamelijke schade of wanneer de Deelnemer een consument is en MyBestPro SAS de wetten overtreedt die deze beschermen.

De Deelnemer is verantwoordelijk voor directe en indirecte schade die hij MyBestPro SAS en/of een Partner toebrengt.

De Deelnemer stemt ermee in dat hij MyBestPro SAS en zijn rechthebbenden vergoedt voor alle geleden verliezen, uitgaven, schade en kosten, binnen de grenzen van het redelijke, die kunnen resulteren uit het niet-naleven van de Algemene Voorwaarden.

I.10 Blokkering / Verwijdering van Persoonlijk Account

Wanneer een Deelnemer zijn plichten niet nakomt, zal MyBestPro SAS de betreffende Deelnemer via elektronische middelen aanmanen tot het nakomen van de plichten binnen achtenveertig (48) uur. Deze aanmaning kan eventueel samen gaan met een blokkering van de toegang tot het Platform.

MyBestPro SAS heeft het volledige recht om, zonder waarschuwing, het Persoonlijke Account van een Deelnemer op het Platform te verwijderen, in het geval van een overtreding van een essentiële verplichting van de Deelnemer waarop hij geen actie heeft ondernomen volgens de bovenstaande alinea, of in het geval van een overtreding van de wet of de van kracht zijnde regelgeving.

De Deelnemer kan zijn Persoonlijke Account op het Platform op elk moment verwijderen door contact op te nemen met de Klantenservice, onder voorbehoud van de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen voor de geleverde Diensten.

I.11 Sluiting van het Platform

MyBestPro SAS heeft het recht om, naar eigen inzicht, de exploitatie van het Platform te stoppen, nadat de Deelnemers zijn geïnformeerd en na een termijn van één (1) maand, zonder dat MyBestPro SAS hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Onder de zelfde voorwaarden heeft MyBestPro SAS het recht om, naar eigen inzicht, een Dienstencategorie op het Platform te stoppen, zonder dat MyBestPro SAS hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

I.12 Aanpassing van de Algemene Voorwaarden en ontwikkeling van WENGO

MyBestPro SAS heeft het recht om, op elk moment, de Algemene Voorwaarden aan te passen, evenals de functies (in het bijzonder technische functies) van de Tools op het Platform te ontwikkelen.

De Deelnemer wordt op de hoogte gesteld van de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden binnen een tijdsspanne van vijftien (15) tot dertig (30) dagen voorafgaand aan de doorvoering van de wijzigingen, tenzij de wijzigingen deel uitmaken van een verplichte regelgeving of een juridisch besluit, in welk geval de wijzigingen per direct zullen worden doorgevoerd.

De Deelnemer die zich heeft aangemeld bij WENGO en/of Diensten aanbiedt op het platform, stemt definitief met deze amendementen en wijzigingen in.

I.13 Overeenkomsten bewijsstukken

De Deelnemer erkent dat de elektronische gegevens (dataverbindingen inbegrepen) en back-ups van het Platform (de “Elektronische Documenten”) over volledige bewijskracht beschikken, zowel tussen de Consulenten en Klanten in het kader van Transacties, als tussen de Deelnemer en MyBestPro SAS. Derhalve zijn de Elektronische Documenten (datum en tijd inbegrepen) in alle gevallen maatgevend tussen de partijen, behalve wanneer de partij waartegen het Elektronische Document wordt aangevoerd een onjuistheid in de bewijskracht aantoont.

De Deelnemer erkent, in het kader van de contractuele relatie met MyBestPro SAS, de geldigheid en de bewijskracht van e-mails. Ook het overzicht van de telefonische oproepen uitgevoerd door de Deelnemer die de basis vormt van de facturatie, evenals kopieën op microfiches, optische of magnetische Cd’s of videotape, bewaard door MyBestPro SAS kunnen als bewijsmateriaal worden gebruikt tegen de Deelnemer.

MyBestPro SAS bewaart, in naam van de Deelnemer, de Elektronische Documenten met de Transacties. Elke Deelnemer kan op aanvraag bij MyBestPro SAS toegang krijgen tot zijn Elektronische Documenten met de Transacties.

I.14 Algemene overeenkomsten

Gedeeltelijke nietigverklaring: Elke clausule van de Algemene Voorwaarden die nietig of onwetmatig wordt verklaard door een deskundige rechter, zal ongeldig blijken, deze nietigverklaring heeft echter geen effect op de overige overeenkomsten uit de Algemene Voorwaarden, noch op de geldigheid van de Algemene Voorwaarden in zijn geheel of op de juridische consequenties ervan.

Overmacht: De Deelnemers zullen niet verantwoordelijk worden gehouden of beschuldigd worden voor het niet naleven van de Algemene Voorwaarden, wanneer dit resulteert uit overmacht, zoals gedefinieerd door het Franse Hooggerechtshof.

MyBestPro SAS kan tegenover een Deelnemer of derde niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, een blokkering of een onderbreking van de werking van de Tools die resulteren uit overmacht, ontstaan uit handelingen van een derde, een Deelnemer of uit onvermijdbare technische risico’s of de uitvoering van de Tools.

In het geval van overmacht vervallen de verplichtingen van MyBestPro SAS en de Deelnemer, gedurende de gehele periode.

Onafhankelijkheid van de Deelnemers: De Deelnemer is geheel onafhankelijk op het Platform en zijn Inschrijving is geen vorm van ondergeschiktheidsrelatie, agentschap, de-facto-bedrijf, lidmaatschap of vertegenwoordiging.

Convocatie: Elke convocatie beoogd door de Algemene Voorwaarden dient door de Deelnemer worden aangekondigd via een aangetekende brief op het volgende adres: MyBestPro, Klantenservice, 12 rue de Penthièvre, 75008 PARIJS.

Overname: MyBestPro SAS heeft het recht om alle of een gedeelte van de rechten en plichten die tussen de Deelnemer en MyBestPro SAS bestaan, over te dragen aan een bedrijf naar eigen keuze.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN ONDERWORPEN AAN HET FRANSE RECHT. GESCHILLEN TUSSEN DEELNEMERS EN MyBestPro SAS DIE NIET OPGELOST WORDEN DOOR MIDDEL VAN EEN MINNELIJKE SCHIKKING WORDEN VOOR HET TRIBUNAAL TE PARIJS GEBRACHT, BEHALVE WANNEER EEN DERGELIJKE CONVENTIONELE TOEWIJZING TOT RECHTSPRAAK NIET TOEGEPAST KAN WORDEN WANNEER DE DEELNEMER DE ROL VAN CONSUMENT HEEFT.

II. Specifieke Voorwaarden voor Consulenten

II.1 Inschrijving van de Consulent

MyBestPro SAS verwerkt de Inschrijving van de Consulenten na de verificatie van de doorgegeven informatie van elke Consulent.

Derhalve heeft MyBestPro SAS het recht om de Consulent naar aanvullende informatie te vragen, in het bijzonder naar fiscale en sociale declaraties van de Consulent, volgens de wettelijke bepalingen.

Ook kan de regelmatige afsluiting van online Transacties een verplichte toegang tot de sociale bijdragen waarvan de Consulent afhankelijk is of elk ander type administratiekantoor voor zelfstandigen (ziekenfonds) ten gevolge hebben.

De Consulent is op de hoogte van het feit dat hij door het regelmatig leveren van Diensten op het Platform (of op elke andere website of marktplaats) verplicht is aangifte te doen bij de autoriteiten van de sociale zekerheid en de fiscus. Derhalve brengt het regelmatig afsluiten van online Transacties op het Platform een declaratieplicht bij de fiscus met zich mee evenals diverse belastingen zoals de Belasting Toegevoegde Waarde (“BTW”) en de territoriaal economische bijdrage. De Consulent erkent het geheel van belastingen te hebben betaald die zijn verbonden aan de afsluiting van Transacties op het platform.

De niet-zelfstandige Consulenten worden derhalve aangeraden om alle nuttige informatie, over de criteria en verplichtingen die zijn verbonden aan een dergelijke alliantie, in te winnen bij de betreffende instanties.

WENGO heeft het recht om Consulenten te selecteren en het aantal Consulenten te limiteren volgens:

 • De vraag van de Klant
 • De capaciteit van het Platform
 • De technische beperkingen in verband met de administratie van het Platform

Deelnemers mogen een Facebook-account openen waarop de inhoud van zijn Profiel en Blog wordt geplaatst, evenals eventuele overige inhoud. De Deelnemer dient de algemene gebruiksvoorwaarden van het sociale netwerk Facebook te respecteren.

II.2 Verplichtingen van de Consulent

Iedere Transactie die wordt gedaan met de tussenkomst van het Platform wordt direct gesloten tussen de Consulent en de Klant. Derhalve is enkel de Consulent verantwoordelijk voor de contractuele voorwaarden die hij afsluit met de Klant. In dit kader zal de Consulent de hiervoor geldende richtlijnen respecteren. Het is voor de Consulenten verboden om misleidende, moedwillig foutieve, onjuiste of incomplete informatie online te plaatsen in een Dienstenaanbod.

De Consulent dient eveneens het onderwerp, de prijs en de karakteristieken van het Dienstaanbod zo duidelijk en precies mogelijk te beschrijven, voorafgaand aan elke Transactie, met behulp van de Tools die beschikbaar worden gesteld door MyBestPro SAS in de rubriek “Een Dienst creëren”.

In het algemeen garandeert de Consulent dat hij is bevoegd om de aangeboden Diensten te leveren in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen. De consulent informeert de Klanten, MyBestPro SAS, derden en de bevoegde instanties over schendingen van de regelgeving die van toepassing zijn op de aangeboden Diensten.

De Consulent belooft om geen misbruik te maken van een Transactie om diensten te promoten die worden aangeboden op een concurrerend platform. De Consulent belooft eveneens om zijn persoonlijke website niet te promoten in het kader van de geleverde Diensten.

II.3 Consulent in de functie van zelfstandig ondernemer

MyBestPro SAS herinnert u eraan dat Consulenten die hun Diensten aanbieden in de functie van zelfstandig ondernemer verplicht zijn een aantal specifieke verplichtingen na te komen, zoals het inschrijven in het handelsregister, het bijhouden van de boekhouding volgens de hiervoor geldende regels, het betalen van BTW en overige geldende belastingen.

Wanneer de Consulent optreedt in de functie van zelfstandig ondernemer dient hij het geheel van regels te respecteren volgens het Franse consumentenrecht, in het bijzonder artikel L. 111-1 en L.

121-18 van de Franse consumentenwet evenals artikel 1369-1 en volgenden van het Franse Burgerlijk Wetboek die toepasbaar zijn op elektronische contracten.

De Consulent is, in het bijzonder, volgens artikel L. 121-18 van de consumentenwet, verplicht om de Klant een gemakkelijke, directe en permanente toegang te bieden tot de volgende informatie:

 • In het geval van een natuurlijk persoon, de voor- en achternaam. In het geval van een rechtspersoon de handelsnaam;
 • Het adres vestigingsadres van de Consulent;
 • Wanneer de Consulent ingeschreven staat in het handelsregister, het inschrijvingsnummer, zijn maatschappelijk kapitaal en het adres van zijn hoofdkantoor;
 • Wanneer de Consulent BTW plichtig is en een individueel nummer heeft volgens artikel 286 van het Franse belastingwet, zijn individuele identificatienummer;
 • Wanneer de activiteit van de Consulent onderhevig is aan een vergunningsstelsel, de naam en het adres van de instantie die de vergunning heeft verleend;
 • Wanneer de Consulent een gereglementeerd beroep beoefend, zijn diploma’s, referentie naar de betreffende beroepsregels, zijn beroepstitel, de lidstaat waar de vergunning verleend is en de naam van de instantie waar de Consulent staat ingeschreven;
 • De betaalmethodes en de modaliteit van de dienstverlening;
 • De afwezigheid van een herroepingsrecht ten opzichte van de Klant;
 • De geldigheidsduur van het aanbod en de prijs ervan;
 • De kosten van het gebruik van de gebruikte communicatietechnieken op afstand wanneer deze niet wordt verrekend in het basistarief;

De Consulent in de functie van een zelfstandig ondernemer belooft alle rubrieken in te vullen bij zijn Inschrijving. In het geval van de wijziging van een status na de Inschrijving, dient de Consulent de betreffende wijzigingen per omgaande door te voeren.

II.4 Regels toepasbaar op Advertenties

Alle redactionele, grafische en fotografische inhoud, evenals geluidsopnamen en video’s die het Dienstaanbod beschrijven op het platform of toegankelijk zijn via het Platform of via Partners (de “Aanbiedingen”) dienen de verplichtingen geformuleerd in artikel I.5 te respecteren. MyBestPro SAS heeft geen redactionele controle over de Advertenties, echter MyBestPro SAS heeft het recht om alle onrechtmatige Advertenties en Advertenties die niet voldoen aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verwijderen, in overeenstemming met de Richtlijnen voor Gematigd Consumeren.

Wanneer nodig kan de Consulent MyBestPro SAS een niet-exclusieve en gratis licentie verlenen voor het gebruik van de Advertenties, zodat ze kunnen worden weergegeven p het Platform, op de websites van de Partners, op zoekmachines evenals op Affiliate Platformen. De consulent verzekert MyBestPro SAS tegen mogelijke juridische gebreken met betrekking tot de Richtlijnen voor Gematigd Consumeren.

II.5 rechtmatige sancties tegen Consulenten

In het geval dat de Consulent niet aan een van de verplichtingen heeft voldaan zal MyBestPro SAS, In overeenstemming met artikel I.10, hem de toegang tot het Platform ontzeggen met een maximale duur van drie (3) maanden. De Consulent zal hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte worden gebracht.

Dit geldt in het bijzonder in het geval dat de Consulent deloyaal is tegenover MyBestPro SAS en verdacht wordt van concurrerende acties, in overeenstemming met artikel 1382 van Franse Burgerlijk Wetboek.

Het Persoonlijke Account van de Consulent zal gereactiveerd worden binnen een passende tijdslimiet vanaf het moment dat de Consulent MyBestPro SAS het bewijs heeft geleverd dat hij een einde heeft gemaakt aan zijn overtreding.

In het geval dat de Consulent nogmaals in de fout gaat, heeft MyBestPro SAS het recht het Persoonlijke Account van de Consulent te verwijderen.

II.6 Overeenkomsten bewijsstukken

De Consulent erkent, in overeenkomst met artikel I.13, nadrukkelijk dat inschrijvingen verbonden aan de gebruikte communicatiemiddelen op afstand (in het bijzonder telefoon en computer) gerealiseerd door MyBestPro SAS een volledige bewijskracht bevatten zowel tussen de Consulent en zijn Klanten in het kader van Transacties, als tussen de Deelnemer en MyBestPro SAS.

De Consulent geeft MyBestPro SAS uitdrukkelijk de volmacht om de uitwisseling van de registraties met betrekking tot de gebruikte communicatiemiddelen op afstand (in het bijzonder telefoongesprekken en de uitwisseling van e-mails) te registreren en accepteert eveneens dat de registraties van zijn mondelinge en schriftelijke uitlatingen bewijs kunnen vormen voor MyBestPro SAS.

III. Specifieke Voorwaarden voor Klanten

De Klant belooft het Platform in goede trouw te gebruiken en enkel voor het gebruik van Diensten aangeboden door Consulenten.

Bij de Inschrijving bepaalt de Klant welke informatie zichtbaar is voor de Deelnemer. Ter verduidelijking, de BTW van Transacties die worden gedaan door de Klant in de functie van een zelfstandig ondernemer kan enkel worden gedeclareerd wanneer de voornaam (namen) en achternaam (namen) of handelsnaam op het overzicht van de Transactie staan. Dit overzicht wordt geleverd door de Consulent in overeenstemming met artikel 1 van de Tariefvoorwaarden en Betaalmogelijkheden en de wettelijke voorschriften op het gebied van BTW.

Elk bezwaar ten opzichte van de kwaliteit of de conformiteit van de Diensten dient behandeld te worden volgens de Richtlijnen voor Geschillenregeling binnen een periode van zes (6) maanden vanaf de uitvoering van de Transactie.

De Klant mag de Consulent waar hij contact mee heeft niet verleiden tot onwetmatige Diensten, die ingaan tegen de Algemene Voorwaarden of de verplichtingen geformuleerd in artikel II.1 van de Richtlijnen voor Gematigd Consumeren.

De Deelnemer dient de gebruiksvoorwaarden van de Software strikt te volgen in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van de Tools.

De Deelnemer belooft de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen evenals de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te respecteren.

2019 - MyBestPro - 12 rue de Penthièvre 75008 Parijs, Frankrijk